Commentaren

CM2005

CM2005 EU-relevante „rechtsstaatliche“ Schutzinstrumente, Verfahren und politische Maßnahmen: ein Überblick über die verfügbaren Instrumente

In den letzten Jahren sah sich die EU in zwei ihrer siebenundzwanzig Mitgliedstaaten, insbesondere in Polen und Ungarn, mit einer zunehmend ernsteren Rechtsstaatskrise konfrontiert. Die Europäische Kommission bzw. das Europäische Parlament haben gegen diese Mitgliedstaaten das Verfahren nach Artikel 7 Absatz 1 EUV eingeleitet und damit einen Prozess in Gang gesetzt, um festzustellen, dass die Politik in diesen Mitgliedstaaten die eindeutige Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung der grundlegendsten Werte der Union birgt.

CM2006

CM2006 Notitie aangaande de asielprocedure op Curaçao

Deze notitie geeft een juridische analyse van de asielprocedure op Curaçao. De uitkomst daarvan is dat Curaçao een asielprocedure heeft ingericht die geen aanspraak geeft op opvang, noch op een verblijfstitel en evenmin op sociaaleconomische voorzieningen, die op belangrijke onderdelen in strijd is met artikelen 3, 5 en 13 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en waarvan de uitkomst in de meeste gevallen vermoedelijk afwijzing zal zijn. Het waarschijnlijke effect van één en ander is dat weinig Venezolanen uit vrije wil van de procedure gebruik zullen maken.

CM2005

CM2005 EU-relevant “rule of law” protection instruments, procedures, policies and tools: an overview of available instruments

This note catalogues existing instruments, procedures, policies and tools available inside and outside the EU-setting to protect the rule of law inside EU Member States and at the EU-level itself. It distinguishes tools and procedures that are currently used, on the one hand, and those that exist but have not so far been put into practice toward the goal of addressing rule of law issues, on the other.

CM2004

CM2004 Note on steps to take towards the improvement of the transparency of Council decision making during the upcoming EU Presidency of the Federal Republic of Germany

On 1 July 2020, the Federal Republic of Germany will take over the Presidency of the Council of the European Union. In this capacity, Germany will set the Council’s decision-making agenda for six months. Given the pre-eminent importance of ensuring the transparency of European decision making, the Meijers Committee applauds this commitment. To facilitate the German Presidency’s work in this area, the Meijers Committee presents this note with six realistic proposals for improvement of the current transparency arrangements. 
CM2003

CM2003 Vervolgmaatregelen aanpak coronavirus (migratieketen)

De Commissie Meijers heeft kennis genomen van de brief aan de Tweede Kamer van 15 maart jl. betreffende Vervolgmaatregelen aanpak coronavirus. Daarin wordt aangekondigd dat nieuwe asielzoekers niet tot de COA-opvang worden toegelaten en dat identificatie, registratie en gehoren worden opgeschort. Later werd verduidelijkt dat nieuwe asielzoekers tijdelijk in noodopvang terecht kunnen, totdat de asielprocedures weer in gang worden gezet.