Geschiedenis

De Commissie Meijers is in 1991 opgericht op initiatief van Herman Meijers, oud-hoogleraar Volkenrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Hij en een groep juristen en de organisaties die hen steunden, maakten zich ernstig zorgen over de overmatige geheimhouding rond Europese besluitvorming, het gebrek aan democratische controle en de de factouitschakeling van de kritische analyse door buitenstaanders vanwege het gebrek aan actuele informatie.

 

Begin jaren '90 betrof dit vooral het Verdrag van Schengen tot gedeeltelijke opheffing van grenscontoles binnen Europa. In dit verdrag werden z.g. compensatoire maatregelen geïntroduceerd. Deze maatregelen, die veelal achter gesloten deuren werden overeengekomen, werden genomen om de negatieve neveneffecten die men verwachtte van een gebied met open grenzen en vrij personenverkeer, te kunnen tegengaan. Het ingrijpende karakter van deze maatregelen op de rechtspositie van burgers in de Europese Unie en de burgers afkomstig uit landen van buiten de EU (derde-landers), zowel aanwezig op het grondgebied van de EU als degenen die toegang willen krijgen tot de EU, was van begin af aan een bron van aanhoudende zorg van de leden van de Commissie Meijers.

 

In de afgelopen decennia richtte de Commissie Meijers met name haar aandacht op de ontwerpbesluiten van de Europese Raad van Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad) op het gebied van immigratie-, asiel- en strafrecht op de ontwerpregelgeving van de Europese Commissie ter uitwerking van Titel IV EG-verdrag die werd ingevoerd bij het Verdrag van Amsterdam. Andere onderwerpen waarover de Commissie vroegtijdig een standpunt heeft ingenomen zijn het ontwerp voor het Verdrag van Amsterdam, het Grondrechtenhandvest (2000), Europese maatregelen die de Nederlandse rechtsorde raken op het gebied van non-discriminatie, de institutionele hervorming van de Europese Unie en het Verdrag van Lissabon.

 

Tegenwoordig houdt de Commissie Meijers zich bezig met de ontwikkeling van de Europese Ruimte van Vrijheid, Recht en Veiligheid, zoals het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel, harmonisatie van rechten van verdachten, gegevensbescherming in migratiedatasystemen, rechsbescherming in regulier vreemdelingenrecht en gelijke behandeling van Unieburgers.

 

Voorzitters

 

Herman Meijers (1992-1998)

Kees Groenendijk (1998 - 2014)

Theo de Roos (2014 -heden )