Jaarverslag 2017

Inleiding

2017 was voor de Commissie Meijers (hierna ook de Commissie of de CM) een jaar met bijzondere aandacht voor privacy problemen in en rond (voorgestelde) Europese regelgeving en beleid. De doelstelling van de CM is al vanaf de oprichting: het bevorderen van de democratische rechtstaat in de Europese samenwerking op alle rechtsterreinen op het gebied van a) openbare orde en democratische besluitvorming, b) toegang tot de rechter en c) bescherming van fundamentele rechten.

De Commissie Meijers geeft ongevraagd en gevraagd adviezen aan de Eerste en Tweede kamer en aan instellingen van de Europese Unie, waaronder het Europees Parlement en de Europese Commissie. Verder publiceert de Commissie Meijers rapporten en artikelen over onderwerpen op bovenvermelde gebieden die zorgen baren of anderszins kritische aandacht verdienen.

Bijzondere aandacht had in 2017 het voornemen verschillende databases uit te breiden of te vormen. Dat betrof onder andere het Europees Systeem voor reisinformatie en –autorisatie (ETIAS), het Europees Strafregister Informatiesysteem (ECRIS) en de aanvulling daarop voor gecentraliseerde databases ECRIS-TCN waarmee zichtbaar wordt welke informatie per land beschikbaar is over veroordeling van derdelanders en staatlozen. De Commissie heeft gewezen op de mogelijke negatieve gevolgen voor die derdelanders en op problematische mensenrechtelijke aspecten.

Voorts heeft de Commissie zich bezig gehouden het toezicht op EU- instanties en betere informatie voor nationale parlementen. Ook werd kritisch commentaar geleverd op problematische aspecten van Europese antiterrorisme maatregen zoals bevriezing en confiscatie van criminele gelden en op de vierde anti-witwasrichtlijn.

Het doet de Commissie deugd dat zij kan wijzen op het feit dat veelvuldig wordt verwezen naar haar adviezen en rapporten, dat gebruik wordt gemaakt van haar adviezen en commentaren door zowel het nationale parlement, als door EU-gremia en wetgevers en beleidsmakers in andere lidstaten.

Vermelding verdient de succesvolle samenwerking met het College voor de Rechten van de Mens. De Commissie heeft daartoe een paper meegeschreven over de afspraken tussen de EU en derde landen over migratie onder de titel “Human Act or Devil's Pact”. Centraal stond het mensenrechtelijk perspectief. Tevens werd een mensenrechtelijke
meetlat geformuleerd ter toetsing van toekomstige soortgelijke afspraken. Samen werd over het onderwerp een conferentie met gezaghebbende sprekers belegd en de Commissie heeft daarvan verslag gedaan.

Ik spreek hierbij mijn grote waardering uit voor de wijze waarop ook in 2017 veel leden van de Commissie Meijers volstrekt belangeloos veel tijd, inzet en deskundigheid hebben geïnvesteerd in overleg, analyses en het concipiëren van rapporten en adviezen. Die waardering en dank gelden ook voor de prestaties van het krap bemeten maar in 2017 weer voortreffelijk werk leverend secretariaat.

Ten slotte dank aan alle aan het einde van dit verslag genoemde subsidiënten. Zonder die financiële bijdragen zou de Commissie Meijers niet kunnen bestaan.

Prof. Mr. Theo de Roos
Voorzitter

Lees hier ons volledig jaarverslag.