Jaarverslag 2018

Geachte belangstellende,

De Commissie Meijers is een onafhankelijke commissie van deskundigen op het gebied van migratierecht, asielrecht, strafrecht, privacy-recht en non-discriminatierecht. De Commissie bestudeert beleidsdocumenten en wetgevingsvoorstellen van met name Europese instellingen. Zij geeft commentaar en (on)gevraagd advies aan de Europese instellingen, de Nederlandse regering en het Nederlandse parlement. Uitgangspunt bij deze activiteiten is de bescherming van fundamentele rechten en (grond)wettelijke principes.

De commissie doet dit door zo vroeg mogelijk politici en beleidsmakers van een juridisch wetenschappelijk oordeel te voorzien over de mensenrechtelijke en democratische implicaties van nieuwe Europese voorstellen die betrekking hebben op bovengenoemde beleidsterreinen. De Commissie Meijers bestaat uit hoogleraren, onderzoekers, rechters en advocaten gespecialiseerd in verschillende Europeesrechtelijke onderwerpen. De leden leveren hun expertise voor de Commissie Meijers onbezoldigd.

In dit jaarverslag wil de Commissie Meijers haar werkzaamheden uitlichten voor het jaar 2018. Er wordt kort beschreven welke commentaren zijn uitgebracht aan de hand van de rechtsgebieden die de Commissie behandelt achtereenvolgens: 1) institutioneel recht 2) privacy/ non-discriminatie 3) vreemdelingenrecht 4) asielrecht en 5) strafrecht. Verder wordt ook beschreven welke activiteiten zijn ondernomen en op welke manier gebruik is gemaakt van de commentaren en aanbevelingen van de Commissie Meijers in Den Haag en Brussel.

De Commissie Meijers heeft in 2018 zeventien juridische commentaren gepubliceerd en was betrokkenbij verschillende activiteiten. Zo hebben bijvoorbeeld de leden van de subcommissie strafrecht in maart 2018 een werkbezoek gebracht aan Brussel. Daar hebben zij recente en toekomstige wetgeving en thema’s besproken met de medewerkers van de Europese Commissie. Er waren ook besprekingen met Europarlementariërs, medewerkers van het Europees Parlement en de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging.

Op 29 mei 2018 werd op uitnodiging van de Nederlandse Senaat in Den Haag een ronde-tafel gesprek gevoerd met de leden van de Commissie Meijers over het toezicht op Europol. Op 9 juli 2018 vond er bovendien een gesprek plaats met de minister van Justitie en Veiligheid, de heer Grapperhaus.

Het werk van de Commissie Meijers, zou niet mogelijk zijn zonder ook de steun van de Stichting Democratie en Media, Stichting Migratierecht Nederland, Vluchtelingenwerk Nederland, Stichting voor Vluchteling (het UAF), de Nederlandse Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) en Artikel 1 / Radar. Deze organisaties bedank ik van harte voor de voortdurende steun waardoor de Commissie haar doelstellingen kan verwezenlijken.

Op de website van de Commissie Meijers zijn alle publicaties – brieven , commentaren, rapporten, adviezen en algemene beleidsnotities - te vinden.

Prof. Mr. Theo de Roos

Voorzitter

Het jaarverslag kunt u hier downloaden.