Jaarverslag 2019

Geachte belangstellende,

2019 was voor de Europese Unie een woelig jaar. Ik noem de Brexit, de aanhoudende problemen rond migratie en de verdeeldheid over de opvang daarvan tussen de lidstaten, en de zeer verontrustende druk op de rechtsstaat in Polen en Hongarije. Dit jaarverslag getuigt van deze feiten en ontwikkelingen. Op alle deelterreinen waarop de Commissie Meijers zich begeeft zijn ook andere zaken aan de orde die alle gemeen hebben dat het gaat om complexe juridische vraagstukken van rechtsbescherming en rechtsstatelijkheid, die vragen om nauwkeurige kritische analyse. Die probeert onze commissie te geven. Zij richt haar commentaren op beleid en regelgeving van de EU al in een vroeg stadium daarvan op de juridische vragen die aan de orde zijn en streeft ernaar de besluitvorming in de diverse gremia van de Unie alsmede de nationale instanties te beïnvloeden.

Wij kunnen dit werk doen dank zij de financiële steun van onze sponsors, die in dit jaarverslag worden vermeld. Wij zijn daar dankbaar voor, en zijn blij dat zij kennelijk het belang en de kwaliteit van ons werk onderkennen. In het bijzonder zij hier vermeld de steun van de Stichting Democratie en Media, die ons niet alleen een meerjarige subsidie heeft toegekend maar ons ook in staat heeft gesteld een impact-analyse te doen uitvoeren, en ons ondersteunt bij de verdere fondsenwerving. De resultaten van de impact-analyse wezen uit dat de organen en organisaties die zich professioneel intensief met de EU-regelgeving en -beleidsvorming bezighouden, het werk van de Commissie Meijers kennen en waarderen, en dat ook rekening wordt gehouden met en gebruik wordt gemaakt van onze kritische commentaren. Eveneens zijn wij de Stichting Migratierecht Nederland en VluchtlingenWerk Nederland dankbaar voor het feit dat zij de Commissie ruimhartig faciliteren.

Dit jaarverslag beoogt in de eerste plaats onze sponsoren te informeren en tegenover hen verantwoording af te leggen, en voorts om de personen, instanties en organen waarmee wij frequent contact onderhouden een overzicht van onze activiteiten re verschaffen. Daarom is het vrij uitvoerig uitgevallen. Hopelijk is het ook leesbaar en nuttig voor een breder publiek.

Theo de Roos, voorzitter

Amsterdam, 10 juni 2020

Het jaarverslag kunt u hier downloaden.