Stichting tot Steun Commissie Meijers

Beleidsplan

Opkomen voor mensenrechten en democratie in Europa

De Commissie Meijers is de enige groep hoogleraren, rechters, advocaten en wetenschappelijk onderzoekers in Europa die systematisch Europese voorstellen op het gebied van asiel, migratie, strafrecht, privacy en discriminatie toetst aan de eisen van de democratische rechtsstaat. Door vroeg te reageren en contact te onderhouden met wetgevende instellingen heeft de Commissie in de afgelopen twee decennia een belangrijke bijdrage geleverd aan de rechtsstatelijke kwaliteit van Europese regelgeving op justitieel gebied. Regelmatig worden parlementaire debatten gevoerd over commentaren, Kamervragen gesteld of amendementen overgenomen naar aanleiding van adviezen van de Commissie Meijers.

Een van de eerste successen van de Commissie was het voorstel om het Vluchtelingenverdrag voorrang te geven binnen Europees Recht. In 1990 was dit voorstel controversieel, inmiddels vanzelfsprekend;

 • De Commissie Meijers heeft jarenlang actie gevoerd voor controle door het Europees Hof van Justitie op de samenwerking in migratie en strafzaken. In 2007 is dit volledig gerealiseerd;
 • De Commissie Meijers schreef een ontwerpverordening voor toegang tot publieke documenten die als basis diende voor de latere ‘Europese Wet Openbaarheid van Bestuur’;
 • De Commissie Meijers heeft talloze keren geïntervenieerd in de onderhandelingen over nieuwe Europese wet- en regelgeving. Voorbeelden hiervan zijn regels over grensbewaking en vluchtelingen op zee, rechten van verdachten in strafzaken, digitale grensbewakingssystemen, opvang, procedures en terugkeer voor asielzoekers; bestrijding van piraterij op zee en van mensensmokkel.

De Commissie Meijers richt zich bijna exclusief op de EU. Europese landen werken op dat niveau steeds meer samen op het gebied van justitie en migratie, vaak buiten het oog van het publiek of het nationale parlement. De daaruit voortvloeiende regelgeving heeft een grote impact op het nationale recht, het Nederlandse asielrecht is bijvoorbeeld inmiddels bijna helemaal geënt op Europa. Ook in het strafrecht en privacy-recht zijn Europese richtlijnen steeds bepalender voor Nederland, denk aan de raadsman bij het politieverhoor of de algemene gegevensbeschermingsverordening.

Veel dossiers zullen zich verder ontwikkelen in de komende jaren. Respect voor de beginselen van de democratische rechtsstaat, zoals openbaarheid, fundamentele rechten en toegang tot de rechter, zijn daarbij nog altijd niet vanzelfsprekend. De Commissie Meijers wil daarom haar werk de komende jaren graag voortzetten met bijzonder aandacht voor onderstaande onderwerpen:

 • Opvang en herverdeling van vluchtelingen in Europa;
 • Grensbewaking, reddingen op zee en rechten van asielzoekers;
 • Waarborging van gelijke behandeling en privacy bij terrorismebestrijding;
 • Harmonisatie van strafrecht en oprichting Europees Openbaar Ministerie;
 • Gegevensbescherming en data-profiling van personen;
 • Rechtsbescherming voor studerende, werkende en bezoekende migranten;
 • Openbaarheid van Europese besluitvorming.

De ruim 30 experts van de Commissie Meijers stellen hun kennis en tijd geheel vrijwillig beschikbaar. Sommige commissieleden zijn daar op jaarbasis gemiddeld een dag in de week aan kwijt, naast hun andere werkzaamheden. De Commissie wordt ondersteund door een bezoldigde ambtelijk secretaris en heeft daarnaast een bescheiden budget voor overige kosten zoals kantoor, bijeenkomsten en dienstreizen.

Over dit Beleidsplan

Dit beleidsplan is geschreven ten behoeve van potentiële donateurs en verschaft inzicht in de doelstellingen en werkzaamheden van de Commissie Meijers. Om het werk van de Commissie Meijers te faciliteren, met name op het gebied van fondsenwerving, is begin 2015 een Stichting tot Steun van de Commissie Meijers opgericht. Dit beleidsplan beschrijft eveneens de doelstellingen en werkzaamheden van deze stichting. Ook gaat dit plan in op het beleid en beheer van beide organisaties.

De Commissie Meijers wordt in praktische zin gefaciliteerd door Stichting Migratierecht Nederland, onder andere door het verrichten van rechtshandelingen, het beschikbaar stellen van kantoorfaciliteiten en de aanstelling van de secretaris ten behoeve van de commissie. Dit beleidsplan gaat ook nader in op deze samenwerking.

Over de Stichting tot Steun Commissie Meijers

De Stichting tot Steun Commissie Meijers is in 2015 opgericht om de Commissie Meijers te faciliteren, met name op het gebied van fondsenwerving. Aanleiding voor de oprichting is de noodzaak om nieuwe financierende partijen aan te trekken.

Doelstelling van de stichting
De Stichting tot Steun Commissie Meijers kent de volgende statutaire doelstelling: de instandhouding van de activiteiten van de Commissie Meijers, zijnde de permanente commissie van deskundigen in internationaal vreemdelingen-, vluchtelingen-, en strafrecht. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het werven van financiële middelen, die worden aangewend voor het verlenen van organisatorische ondersteuning van de Commissie Meijers, zowel om de continuïteit te waarborgen als om de verwezenlijking van de activiteiten van de Commissie mogelijk te maken.

Werkzaamheden van de stichting
De stichting is verantwoordelijk voor het werven van gelden ten behoeve van de commissie. Hierbij geldt dat zowel stichting als commissie volledig transparant zijn. Alle gemaakte kosten en andere uitgaven kunnen worden verantwoord.

De beoogde fondsen zijn afkomstig van stichtingen, particuliere fondsen en donateurs. In 2014 is de Commissie Meijers begonnen met het werven financiële bijdrages onder de advocatuur. Voor de begroting van het boekjaar 2015 is de commissie hierin beperkt geslaagd. Daarnaast heeft de commissie een particulier fonds bereid gevonden een eenmalige bijdrage te geven, waardoor de begroting is rondgekomen. In 2015 heeft de commissie de geldverwervingstaak overgedragen aan de stichting. Doel is om gerichter de advocatuur te benaderen en relaties met particuliere fondsen op te bouwen.

Bestuur van de stichting
In de statuten is bepaald dat het bestuur uit ten minste drie personen bestaat, vanaf de oprichting en op dit moment zijn dat:

 • Voorzitter Mr. T.J.P. van Os van den Abeelen, Honorair raadsheer, gerechtshof Den Haag
 • Penningmeester Mr. R.J. Wybenga, Advocaat te Rotterdam
 • Secretaris Mw. Mr. N. Pinto, Beleidsmedewerker RADAR/Art. 1 Antidiscriminatiezaken

De heer Van Os en Mevrouw Pinto zijn lid van de Commissie Meijers. Statutair is bepaald dat de Commissie Meijers gehoord wordt alvorens het bestuur nieuwe leden benoemt.

Het rekeningnummer van de Stichting tot Steun Commissie Meijers is NL48TRIO0391007823 (Triodos Bank).

Over de Commissie Meijers

Doelstelling van de Commissie Meijers
Het doel van de commissie Meijers is het bevorderen van de volgende drie beginselen van de democratische rechtsstaat in de Europese samenwerking op het gebied van justitie, migratie en veiligheid: 1) openbare en democratische besluitvorming; 2) toegang tot de rechter; en 3) bescherming van fundamentele rechten.

Werkzaamheden van de Commissie Meijers
De commissie Meijers reageert op voorstellen tot nieuwe Europese regelgeving met wetenschappelijk gefundeerde adviezen. Leidraad voor deze adviezen vormen bovengenoemde waarden, zoals nader ingevuld in algemene rechtsbeginselen, internationaal en Europees recht en de rechtspraak van de beide Europese gerechtshoven. De commissie vergadert daartoe acht keer per jaar plenair en komt zo vaak als nodig bijeen in subcommissies. De commissie schrijft tussen de 15 en 20 adviezen waarin het reageert op wetgevingsconsultaties, nieuwe voorstellen en lopende onderhandelingen. De commissie richt zich daarbij op het Europees en Nederlandse Parlement, de Europese Commissie en nationale overheden.

De commissie legt jaarlijks een tiental werkbezoeken af bij politieke ambtsdragers en hun staf in Brussel en Den Haag en onderhoudt een uitgebreid netwerk van politieke contacten om steun te verwerven voor de adviezen verwoorde aanbevelingen. Daarnaast organiseert de Commissie Meijers een klein aantal bijeenkomsten bij Europese instellingen ter bevordering van de politieke dialoog, organiseert ze een keer per jaar een lezing en verstuurt alerts voor nieuwe adviezen naar de ruim 500 contacten die in haar bestand zitten.

De commissie voert overleg met oprichtende organisaties en andere partijen actief in het zelfde werkveld, zoals het College voor de Rechten van de Mens, College Bescherming Persoonsgegevens en de Nationale Ombudsman. De commissie werkt samen met Europese maatschappelijke organisaties zoals de FREE Group en Statewatch. De commissie stelt haar kennis beschikbaar aan anderen, in de vorm van een publicatie over EU-rechtelijk onderwerp en streeft er naar om een kwart van haar commentaren tot publicatie in een (vak)blad te bewerken.

Samenstelling van de commissie
Leden worden voor onbepaalde tijd benoemd door de commissie zelf. Maatschappelijke organisaties die de commissie financieel steunen en de inhoudelijke expertise hebben worden traditioneel uitgenodigd om een lid voor te dragen. Op de website is een overzicht van de huidige leden te vinden. De dagelijkse leiding van de commissie ligt bij de voorzitter en twee vicevoorzitters.

Voorzitter
Prof. dr. A.B. Terlouw, Hoogleraar Rechtssociologie, Radboud Universiteit Nijmegen

Vicevoorzitters
Prof. dr. E.R. Brouwer, Universitair docent migratierecht en senior onderzoeker, Vrije Universiteit Amsterdam

Dr. M. den Heijer, universitair docent internationaal recht, Universiteit van Amsterdam

Beleid

Te verrichten werkzaamheden door de Commissie Meijers in 2015 en 2016
Hoewel de Commissie Meijers reactief de Brusselse wetgevingsagenda volgt, verdient een aantal onderwerpen in de komende jaren in elk geval de aandacht. Zo wil de Commissie Meijers op het gebied van asiel en migratie zich onder meer richten op grensbewakingsoperaties op de Middellandse Zee, adequate opvang en spreiding van vluchtelingen over Europa en in de regio en migratiecrisismanagement. Daarnaast zal digitale grensbewaking een vlucht nemen, wat een grote impact zal hebben op het recht op gegevensbescherming. Op het gebied van strafrecht wil de Commissie Meijers zich inzetten voor een goede balans tussen veiligheid, privacy en non-discriminatie in terrorismebestrijding en goed blijven volgen hoe de rechtsbescherming van het Europees Openbaar Ministerie zal worden geregeld. Verder worden de rechten van verdachten op een aantal punten verder geharmoniseerd. De Commissie Meijers hoopt te voorkomen dat de oorspronkelijk goede voorstellen worden afgezwakt.

Verder wil de Commissie Meijers aandacht vragen voor de positie van staatlozen, het functioneren van wederzijdse erkenning van strafrechtelijke instrumenten en van vluchtelingenstatussen, de invoering van minimumstraffen, minderjarigen in de asielprocedure en de herziening van wetgeving op het gebied van arbeids-, studie, onderzoeks- en tijdelijke migratie. De Commissie Meijers volgt eveneens de ontwikkeling van nieuwe biometrische en meta-datasurveillance en profiling. De Commissie Meijers wil ook blijven meedenken over hoe de Europese Unie effectiever de rechtsstatelijkheid in lidstaten kan beschermen. Tot slot zal de Commissie Meijers veel aandacht blijven vragen voor de rechtsstatelijkheid ven EU zelf, met name waar het gaat om openbaarheid van besluitvorming en de democratische controle op het interne veiligheidsbeleid.

Te verrichten werkzaamheden door de Stichting tot Steun in 2015 en 2016
Ten behoeve van de ondersteuning van de Commissie Meijers worden drie concrete doelen nagestreefd

 • bestaande relaties onderhouden;
 • netwerk uitbreiden;
 • aangaan nieuwe langdurige ondersteuningsrelaties;

De fondsenwervingsactiviteiten richten zich op het verkrijgen van middelen die tijdens het lopende boekjaar zullen worden gebruikt en die ruim binnen de kaders van de relevante goede doelen codes vallen. Hiermee kan de continuïteit van de Commissie beter gegarandeerd worden en zekerheid worden geboden aan ondersteunende organisaties.

Samenwerking met Stichting Migratierecht Nederland

Zoals de inleiding vermeldt, biedt de Stichting Migratierecht Nederland (SMN) praktische ondersteuning door onder meer kantoorruimte beschikbaar te stellen en de secretaris formeel in dienst te hebben. SMN draagt een deel van deze kosten zelf. De overige kosten die SMN voor de Commissie maakt, worden gedragen door een aantal andere maatschappelijke organisaties.

Stichting Migratierecht Nederland kent een statutair doelstelling om de Commissie Meijers te ondersteunen. Dit doet SMN door een deel van de kosten van de Commissie Meijers voor haar rekening te nemen en het werk praktisch te faciliteren. Overeengekomen is om deze samenwerking voorlopig in stand te houden. Omdat de Stichting tot Steun thans geen eigen vermogen heeft, wordt er vooralsnog afgezien van het volledig onderbrengen van de faciliterende functie bij die stichting.

Er zijn schriftelijke afspraken tussen de Commissie en SMN over deze samenwerking. Deze gaan onder meer uit van eigen financiële verantwoordelijkheid van de commissie en van vergoeding van de reële kosten die SMN ten behoeve van de Commissie Meijers maakt vermindert met de bijdrage van SMN daar aan.

Beschikking over het vermogen

Het beleid van de commissie en de stichting tot steun wordt respectievelijk door de commissie en het stichtingsbestuur vastgesteld en uitgevoerd door de gemeenschappelijke secretaris en de commissie- en bestuursleden. Besluiten aangaande het vermogen worden tevens in bestuursvergaderingen van de stichting genomen. Alle stichtingsbestuurders zijn gelijkelijk verantwoordelijk.

Aanwezige financiële middelen worden, conform de statutaire doelstelling, volledig besteed aan uitvoering van de activiteiten van de Commissie Meijers. De Commissie Meijers stelt jaarlijks daarvoor een begroting vast. Het gaat hierbij onder meer om de aanstelling van de secretaris, kantoor-, reis- en publicatiekosten.

Tijdens de 6-wekelijkse vergaderingen bespreekt en reflecteert de Commissie Meijers de resultaten van haar activiteiten. Daarnaast is in 2015 begonnen met een gestructureerde vorm van zelfevaluatie.

Na afloop van het afgesloten boekjaar maken de penningmeester van de stichting en de voorzitter van de commissie jaarstukken op (inclusief balans en staten van baten en lasten).

Vermogen van de stichting en de commissie
N.v.t.

Beheer

Vermogen van de stichting en de commissie
De stichting en de commissie hebben geen eigen vermogen.

Kostenstructuur van de stichting
De kosten die de stichting maakt, komen vooralsnog ten laste van de begroting van de Commissie Meijers

Kostenstructuur van de Commissie Meijers
Zie begroting 2015.

Beloning beleidsbepalers
De Stichting Migratierecht Nederland, waar de secretaris van de Commissie Meijers in dienst is, volgt de CAO Welzijn. Het bestuur en de commissieleden zijn onbezoldigd.

Beschrijving administratieve organisatie
Alle facturen van de Stichting tot Steun Commissie Meijers worden door de penningmeester gecontroleerd en geaccordeerd. Alle facturen van de Commissie Meijers worden door de directeur van de Stichting Migratierecht Nederland gecontroleerd en geaccordeerd.

Gegevens

RSIN/Fiscaalnummer: 854987824
KvK-nummer: 62861204
Postadres: Postbus 2894, 1000 CW Amsterdam
Bezoekadres: Surinameplein 122, Amsterdam
Telefoonnummer: 020 362 0505